KK.03.1.2.01.0049 Odluka o odabiru Grupa 1 i Grupa 2

By | Javna nabava, Natječaji, Novosti

Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o., dana 19. studenog 2019. donio je Odluku o odabiru za Uvođenje informacijskih sustava i unaprjeđenja poslovnih procesa u dvije (2) grupe:

Grupa 1   – IKT oprema, evidencijskog broja nabave 23-10-2019,

Grupa 2 Uvođenje informacijskih sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa, evidencijskog broja nabave 23-10-2019.

 

Nabava se provodi u sklopu projekta “Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP”, a za navedenu grupu predmeta nabave odabiru se ponude broj 2019-111501 te 2019-111502, ponuditelja: SMART 4 d.o.o.

Odluka o odabiru za Grupu 1 predmeta nabave

Odluka o odabiru za Grupu 2 predmeta nabave

UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA I UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA U DVIJE GRUPE (ponovljeni postupak), EVIDENCIJSKI BROJ: 23-10-2019

By | Javna nabava, Natječaji, Novosti, Projekti

Naručitelj CIP d.o.o., dana 23. listopada 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu naziva: Uvođenje informacijskih sustava i unapređenje poslovnih procesa u dvije grupe (ponovljeni postupak), koja se provodi u sklopu projekta Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP, referentnog broja: KK.03.1.2.01.0049

Evidencijski broj nabave: 23-10-2019

Vrsta nabave: nabava robe

Rok za dostavu ponude: 15. studenog 2019. godine do 12:00 sati.

Obvezna dokumentacija za natječaj:

DzN – Oprema

Obavijest o nabavi

Prilog I. – VIb.

Prilog VIIa. – TROŠKOVNIK – Grupa 1

Prilog VIIb. – TROŠKOVNIK – Grupa 2

 

KK.03.1.2.01.0049 Odluka o odabiru Grupa 2

By | Javna nabava, Natječaji, Novosti

Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o., dana 17.rujna 2019. donio je Odluku o odabiru za Grupu 2 – unutarnje opremanje namještajem, evidencijskog broja nabave 30-05-2019.

Nabava se provodi u sklopu projekta “Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP”, a za navedenu grupu predmeta nabave odabire se ponuda broj 0908-2019, ponuditelja: Naftalina – obrt za proizvodnju vl. Josipe Maslać-Petričević.

Odluka o odabiru nabave Grupa 2 od 17 09 2019

Odluka o poništenju nabave za Grupu 1 i 3 IKT oprema i unaprjeđenje poslovnih procesa

By | Javna nabava, Natječaji, Novosti

Naručitelj je 17. srpnja 2019. objavio obavijest o nabavi, za nabavu robe Uvođenje informacijskih sustava i unaprijeđenje poslovnih procesa u tri grupe u sklopu projekta Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP, referentne oznake KK.03.1.2.01.0049 i evidencijskog broja nabave 30-05-2019.

Predmet nabave podijeljen je u tri grupe:

  • Grupa 1 – IKT oprema
  • Grupa 2 – unutarnje opremanje namještajem
  • Grupa 3 – uvođenje informacijskih sustava i unaprijeđenje poslovnih procesa.

Kako na objavljeni poziv za Grupu 1 i Grupu 3 nisu pristigle ponude potencijalnih ponuđača, naručitelj objavljuje Odluku o poništenju 28. kolovoza 2019.

Odluka o poništenju za Grupu 1 i 3 predmeta nabave

Uvođenje informacijskih sustava i unapređenje poslovnih procesa u tri grupe, evidencijski broj: 30-05-2019

By | Javna nabava

Naručitelj CIP d.o.o., dana 17. srpnja 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu naziva: Uvođenje informacijskih sustava i unapređenje poslovnih procesa u tri grupe, koja se provodi u sklopu projekta “Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP”

Evidencijski broj nabave: 30-05-2019

Vrsta nabave: nabava robe

Rok za dostavu ponude: 12. kolovoza 2019. godine do 12:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje:

Javna nabava Evidencijski broj nabave 01-10-18.

By | Javna nabava

Naručitelj CIP d.o.o., dana 21. prosinca 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu radova na adaptaciji i modernizaciji Centra za inovacije i poduzetništvo, koja se provodi u sklopu projekta „Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP“

Evidencijski broj nabave:01-10-18.

Vrsta nabave: radovi

Rok za dostavu ponude: 15. siječnja 2018. godine do 12:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentacija-za-nadmetanje
Prilog-1a-Ponudbeni-list-Grupu-1
Prilog-2-Izjava-o-nepostojanju-razloga-za-isključenje
Prilog-3a-Troškovnik-za-Grupu-1
Prilog-3b-Troškovnik-za-Grupu-2
Prilog-1b-Ponudbeni-list-Grupu-2
Prilog-4-Izjava-o-ukupnim-prihodima-za-grupu-1
Prilog-5-Popis-izvršenih-radova-za-grupu-1
Prilog-6-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-otklanjanje-nedostataka

Sve upite vezane za javnu nabavu slati preko web obrasca.