KK.03.1.2.01.0049 Odluka o odabiru Grupa 2

By | Javna nabava, Natječaji, Novosti

Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o., dana 17.rujna 2019. donio je Odluku o odabiru za Grupu 2 – unutarnje opremanje namještajem, evidencijskog broja nabave 30-05-2019.

Nabava se provodi u sklopu projekta “Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP”, a za navedenu grupu predmeta nabave odabire se ponuda broj 0908-2019, ponuditelja: Naftalina – obrt za proizvodnju vl. Josipe Maslać-Petričević.

Odluka o odabiru nabave Grupa 2 od 17 09 2019

Odluka o poništenju nabave za Grupu 1 i 3 IKT oprema i unaprjeđenje poslovnih procesa

By | Javna nabava, Natječaji, Novosti

Naručitelj je 17. srpnja 2019. objavio obavijest o nabavi, za nabavu robe Uvođenje informacijskih sustava i unaprijeđenje poslovnih procesa u tri grupe u sklopu projekta Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP, referentne oznake KK.03.1.2.01.0049 i evidencijskog broja nabave 30-05-2019.

Predmet nabave podijeljen je u tri grupe:

  • Grupa 1 – IKT oprema
  • Grupa 2 – unutarnje opremanje namještajem
  • Grupa 3 – uvođenje informacijskih sustava i unaprijeđenje poslovnih procesa.

Kako na objavljeni poziv za Grupu 1 i Grupu 3 nisu pristigle ponude potencijalnih ponuđača, naručitelj objavljuje Odluku o poništenju 28. kolovoza 2019.

Odluka o poništenju za Grupu 1 i 3 predmeta nabave

Uvođenje informacijskih sustava i unapređenje poslovnih procesa u tri grupe, evidencijski broj: 30-05-2019

By | Javna nabava

Naručitelj CIP d.o.o., dana 17. srpnja 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu naziva: Uvođenje informacijskih sustava i unapređenje poslovnih procesa u tri grupe, koja se provodi u sklopu projekta “Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP”

Evidencijski broj nabave: 30-05-2019

Vrsta nabave: nabava robe

Rok za dostavu ponude: 12. kolovoza 2019. godine do 12:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje:

Javna nabava Evidencijski broj nabave 01-10-18.

By | Javna nabava

Naručitelj CIP d.o.o., dana 21. prosinca 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi za nabavu radova na adaptaciji i modernizaciji Centra za inovacije i poduzetništvo, koja se provodi u sklopu projekta „Razvoj inovativnosti i poduzetnosti putem poduzetničkog centra CIP“

Evidencijski broj nabave:01-10-18.

Vrsta nabave: radovi

Rok za dostavu ponude: 15. siječnja 2018. godine do 12:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentacija-za-nadmetanje
Prilog-1a-Ponudbeni-list-Grupu-1
Prilog-2-Izjava-o-nepostojanju-razloga-za-isključenje
Prilog-3a-Troškovnik-za-Grupu-1
Prilog-3b-Troškovnik-za-Grupu-2
Prilog-1b-Ponudbeni-list-Grupu-2
Prilog-4-Izjava-o-ukupnim-prihodima-za-grupu-1
Prilog-5-Popis-izvršenih-radova-za-grupu-1
Prilog-6-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-otklanjanje-nedostataka

Sve upite vezane za javnu nabavu slati preko web obrasca.